ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชัยศักดิ์  เอื้อกฤดาธิการ
ผบก.ศพฐ.10


พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี

รอง ผบก.ศพฐ.10


พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร

นวท.(สบ5) ศพฐ.10


พ.ต.อ.กระจ่าง  รักษ์ณรงค์
นวท.(สบ4) กยส.ศพฐ.10


 พ.ต.อ.หญิงนิภา  เนตรจรัสแสง ผกก.ฝอ.ศพฐ.10


พ.ต.อ.มีเดช  แก่งสันเที้ยะ
นวท.(สบ4) กสก.ศพฐ.10 


พ.ต.อ.เนติธร  วัตตธรรม
นวท.(สบ4) พฐ.จว.นราธิวาส


พ.ต.อ.นิวัฒน์  ฐิติพันธกุล
นวท.(สบ4) พฐ.จว.ปัตตานี

 
พ.ต.อ.หญิงอนุช  หัสคุณไพศาล
นวท.(สบ4) กชช.ศพฐ.10

 
พ.ต.อ.ณัฐพงศ์  คงเอียง
นวท.(สบ4) กนฝ.ศพฐ.10


พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ใจโอบอ้อม
นวท.(สบ4) กคพ.ศพฐ.10

 
พ.ต.อ.หญิงวรรณรัตน์  พงษ์สุวรรณ
นวท.(สบ4) กชว.ศพฐ.10


พ.ต.อ.ภิญโญ  อุ่นแดง
นวท.(สบ4) กอป.ศพฐ.10